انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کتاب ها و مقالات
معرفی کتاب فرهنگ واژه های ژئومورفولوژی،توسط خانم فخری طاهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
کتاب فرهنگ واژه های ژئومورفولوژی توسط آقای دکتر مسعود معیری تالیف شده است،ناشر این کتاب دانشگاه اصفهان می باشد.
دانشجویانی که در رشته ژئومورفولوژی تحصیل می کنند خواندن این کتاب برای آنها بسیار مفید می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.103.831.fa
برگشت به اصل مطلب