انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کتاب ها و مقالات
کتاب تغییرات محیطی کره زمین در کواترنر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
کتاب تغییرات محیطی در کواترنر،تالیف آقای دکتر رسول صمد زاده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.103.829.fa
برگشت به اصل مطلب