انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کتاب ها و مقالات
برسی فرونشست دشت تهران- شهریار خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/27

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/27 | 

گزارش نخست برسی فرونشست دشت تهران- شهریار (دانلود گزارش)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.103.672.fa
برگشت به اصل مطلب