انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کتاب ها و مقالات
کتاب هانس بوبک (درباره کویر و مسیله)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فایل اسکن شده کتاب کویر بزرگ و مسیله، نوشته هانس بوبک (عبدالحسین حاجی زاده، 18 /07/94) ادامه مطلب

فایل کتاب کرینسلی با عنوان:  A Geomorphological and paleoclimatological study of the playas of iran, Daniel B. krinsley

لینک دانلود فایل (عبدالحسین حاجی زاده)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.103.574.fa
برگشت به اصل مطلب