انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- جلسات هیأت مدیره انجمن
هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (تهران - دانشگاه تربیت مدرس- گروه جغرافیای طبیعی- 24/12/1390) 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.101.44.fa
برگشت به اصل مطلب