انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- جلسات هیأت مدیره انجمن
سومین جلسه هیأت مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
سومین جلسه هیأت مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (تبریز - دانشگاه تبریز - گروه جغرافیای طبیعی- 30/5/1389)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.101.39.fa
برگشت به اصل مطلب