انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
دشت تهران رکورد دار بیشترین میزان فرونشست در جهان خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/8/5

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/5 | 
استفاده نادرست و بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی پیامدهای منفی بی شماری به وجود می آورد. مهمترین آنها می تواند پدیده فرونشست های زمین باشد که در سالهای اخیر به تعداد زیادی در دشت های داخلی ایران به وقوع پیوسته اند. خطرناکترین و شدیدترین فرونسشت ایران و حتی جهان با تآسف فراوان در دشت تهران در حال وقوع می باشد. شما با کلیک بر روی متن مشاهده خبر می توانید متن تکمیلی این خبر را مشاهده نمایید. (مشاهده خبر)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.698.fa
برگشت به اصل مطلب