انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نرم‌افزارها
مجموعه فیلم های آموزش نرم افزارwms، تاریخ خبر28/06/1393، خبر از انور مرادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/28 | 
دانلود مجموعه فیلم های آموزش نرم افزار مدل سازی حوضه آبریز(wms) برگرفته از سایت www.aquaveo.com
فیلم1: مدل سازی GSSHA ، دریافت فایل
فیلم2: آنالیز اثر زمین با استفاده از مدل GSHHA ، بخش1 از 2
فیلم3: آنالیز اثر زمین با استفاده از مدل GSHHA ، بخش2 از 2
فیلم4: راه اندازی یک مدل پایه HEC-HMS با استفاده ازwms ، دریافت فایل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.82.439.fa
برگشت به اصل مطلب