انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نرم‌افزارها
آموزش نرم افزار SPSS

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آموزش نرم افزار SPPS (خبر: عبدالحسین حاجی زاده، 26/ 8/ 92- برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) ادامه مطلب
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.82.281.fa
برگشت به اصل مطلب