انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نرم‌افزارها
آموزش نرم افزار ENVI و آموزش نرم افزار spss، تاریخ خبر 14/11/1391، خبر از آقای اصغر نوید فر و خانم مرضیه ایرانمنش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/14 | 

آموزش نرم افزار ENVI، ادامه مطلب (14/11/1391)

آموزش نرم افزار spss، ادامه مطلب (14/11/1391)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.82.153.fa
برگشت به اصل مطلب