انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های آموزشی
کارگاه های مقاله نوبسی،GIS و Google Earth تاریخ ارسال خبر 12/8/1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/13 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.72.79.fa
برگشت به اصل مطلب