انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های آموزشی
کاربرد روشهای دیرین مغناطیس در بازسازی آب و هوای گذشته - تاریخ 7/8/1391 خبر از آقای دکتر قاسم عزیزی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/7 | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.72.74.fa
برگشت به اصل مطلب