انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های آموزشی
کارگاه تغییرات سریع در دریاچه های بزرگ و پاسخ انسان به آن - تاریخ ارسال 30/7/1391

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.72.70.fa
برگشت به اصل مطلب