انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های آموزشی
کارگاه آشکارسازی ریزگردها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۱۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.72.289.fa
برگشت به اصل مطلب