انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های آموزشی
کارگاه ژئودایورسیتی و اصول عکاسی علوم زمین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.72.288.fa
برگشت به اصل مطلب