انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های آموزشی
زمین شناسی لوت و گزارش اولین عبور طولی از بیابان لوت (مسیر کلوت ها)، تاریخ خبر 4/11/1391

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/4 | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.72.148.fa
برگشت به اصل مطلب