انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات اقلیمی توسط انجمن کواترنری، تاریخ درج خبر 7/9/1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.72.104.fa
برگشت به اصل مطلب