انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
کتاب آقای دکتر علی نصیری تحت عنوان "مقدمه ای بر ژئومورفولوژی کمی" توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.843.fa
برگشت به اصل مطلب