انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
کتاب آقای دکتر رسول صمد زاده تحت عنوان "تغییرات محیطی کره زمین در کواترنر" توسط انتشارات دانشگاه آزاد به چاپ رسید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.840.fa
برگشت به اصل مطلب