انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
چاپ کتاب های مختلف در حوزه ژئومورفولوژی توسط خانم دکتر موغلی و همکاران، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی کسب این موفقیت را تبریک عرض می نماید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | 


 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.587.fa
برگشت به اصل مطلب