انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
معرفی کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/16 | 
انتشار کتاب سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای با استفاده از Erdas Imagineتوسط آقای دکتر خبازی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید با همنر کرمان (انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ایرانی این موفقیت را به آقای دکتر خبازی تبریک عرض می نماید)

 AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.526.fa
برگشت به اصل مطلب