انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
انتشار کتاب پالئوژئومورفولوژی شیرکوه یزد، تاریخ درج خبر 15/9/1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/15 | 

انتشار کتاب پالئوژئومورفولوژی شیرکوه یزد توسط آقای دکتر سید علی المدرسی
 کتاب یک جلدی پالئوژئوفولوژی شیرکوه یزد با تأکید بر زیر حوضه سخوید  منتشر شد.در این اثر سعی شده تا با استفاده از فن آوریهای نوین GIS با توجه به شواهد اقلیمی و شواهد مرفولوژیکی اقلیم گذشته بازشناسی و با اقلیم حال مقایسه و با بهره گیری از آمارها و مطالب بدست آمده سیستم های فرسایشی شکل زای منطقه ارزیابی شده و در نهایت تغییرات محیطی و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گیرد.کتاب مذکور می تواند به عنوان منبع درسی توسط دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ، زمین شناسی ، جغرافیا ، منابع طبیعی ، عمران ، محیط زسیت و سایر علاقه مندان مورد بهره برداری قرار می گیرد.وقابل تهیه از کتابفروشی دانشگاه ازاد اسلامی یزد می باشد.

AWT IMAGE

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.109.fa
برگشت به اصل مطلب