انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
چاپ مقاله Tectonic controls on the morphometry of alluvial fans

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/5 | 
چاپ مقاله Tectonic controls on the morphometry of alluvial fans around Danehkhoshk anticline,

 

Zagros, Iran توسط دکتر شهرام بهرامی، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی چاپ مقاله را به ایشان تبریک عرض می نماید، دانلود مقاله

تاریخ درج خبر 5/9/1391

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.101.fa
برگشت به اصل مطلب