انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین ایران خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/8/9

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.702.fa
برگشت به اصل مطلب