انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی - تاریخ ارسال خبر 30/7/1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.68.fa
برگشت به اصل مطلب