انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کنگره مشخصه های زمین و مدل سازی جهت پایداری، خبر از اکبر مهرجو 16/6/92

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/16 | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.238.fa
برگشت به اصل مطلب