انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
همایش ملی زمین ساخت ایران، خبر از اکبر مهرجو، 12/6/92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۱۲ | 
همایش ملی زمین ساخت ایران، ادامه مطلب،

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.236.fa
برگشت به اصل مطلب