انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کمیته های علمی انجمن
گروههای علمی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروههای علمی انجمن

 

 

 

عنوان کمیتهمسئول کمیتههمکاران اصلی
انتشارات

دکتر شهرام روستایی (سردبیر)

roostaei@tabrizu.ac.ir

   دکتر یمانی (مدیر مسئول):  myamani@ut.ac.ir

   دکتر حسین نگارش: h_negaresh@yahoo.com

   فاضل ایرانمنش (مدیر داخلی):  iranmanesh67@yahoo.com

آموزش و پرورش

دکتر سیاوش شایان

shayan@modares.ac.ir

   دکتر محمد حسن رامشت: mrameshat@yahoo.com 

   دکتر محمد جعفر زمردیان:  zomorrodian@yahoo.com

   دکتر احمد نوحه گر:  ahmad_nohegar@yahoo.com

   فاضل ایرانمنش iranmanesh67@yahoo.com

همایش ها و گردهم آیی های علمی

دکتر محمدرضا اصغری مقدم

marang37@yahoo.com

   دکتر حسین نگارش:  h_negaresh@yahoo.com

   دکتر محمد حسن نادر صفت: nadersefat@yahoo.com 

   دکتر محمد جعفر زمردیان:  zomorrodian@yahoo.com

   دکتر احمد نوحه گر:  ahmad_nohegar@yahoo.com

روابط بین الملل

دکتر محمدرضا ثروتی

rezasarvati@yahoo.com

   دکتر محمد حسن رامشت: mrameshat@yahoo.com 

   دکتر یمانی (مدیر مسئول):  myamani@ut.ac.ir

   دکتر محمد حسین رضایی مقدم:

   دکتر شهرام روستایی:  roostaei@tabrizu.ac.ir

   دکتر مهران مقصودی: maghsoud@ut.ac.ir

آمار و اطلاعات - وبگاه انجمن

دکتر مهران مقصودی

maghsoud@ut.ac.ir

   دکتر منیژه قهرودی m-ghahroudi@sbu.ac.ir

   دکتر مجتبی یمانی: myamani@ut.ac.ir

   دکتر محمد حسن نادر صفت: nadersefat@yahoo.com 

   مهندس فاضل ایرانمنش: iranmanesh67@yahoo.com

 
زنان

دکتر منیژه قهرودی

m-ghahroudi@sbu.ac.ir

  دکتر مریم اینانلو:

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.59.18.fa
برگشت به اصل مطلب