انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اعضاء هیأت موسس انجمن
اعضاء هیأت موسس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاء هیأت موسس انجمن

AWT IMAGE
 

نام و نام خانوادگی:  دکتر رضا اصغری مقدم

آدرس پست الکترونیکی:  marang37@yahoo.com

 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:  دکتر محمدرضا ثروتی

آدرس پست الکترونیکی:  rezasarvati@yahoo.com

AWT IMAGE
 

 نام و نام خانوادگی:  دکتر جمشید جداری عیوضی

آدرس پست الکترونیکی:  jeyvazi@ut.ac.ir

 AWT IMAGE

 نام و نام خانوادگی:  دکتر محمد مهدی حسین زاده

آدرس پست الکترونیکی:  mm_hoseinzadeh1@yahoo.com

AWT IMAGE
 

نام و نام خانوادگی:  دکتر محمد حسین رامشت

آدرس پست الکترونیکی:  mrameshat@yahoo.com

AWT IMAGE
 

نام و نام خانوادگی:  دکتر سیاوش شایان

آدرس پست الکترونیکی:  shayan@modares.ac.ir

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:  دکتر عزت الله قنواتی

آدرس پست الکترونیکی:  ghanavati@tmu.ac.ir

 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:  دکتر منیژه قهرودی تالی

آدرس پست الکترونیکی:  M-Ghahroudi@sbu.ac.ir

AWT IMAGE 

نام و نام خانوادگی دکتر حسنعلی غیور

AWT IMAGE
 

نام و نام خانوادگی دکتر ابرهیم مقیمی

آدرس پست الکترونیکی:  moghimi_ir@yahoo.com

AWT IMAGE 

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر احمد نوحه گر

آدرس پست الکترونیکی:  ahmad_nohegar@yahoo.com

AWT IMAGE 

 نام و نام خانوادگی:  دکتر مجتبی یمانی

آدرس پست الکترونیکی:  myamani@ut.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.58.16.fa
برگشت به اصل مطلب