انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه دامغان
کاتالوگ تخصصی دانشکده علوم زمین تهیه شده توسط دفتر ارتباط با صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
کاتالوگ تخصصی دانشکده علوم زمین تهیه شده  توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دامغان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.272.844.fa
برگشت به اصل مطلب