انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی انجمن
کارگاه میدانی دره شیرز (تهیه مطالب: ابوطالب محمدی) خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1395/8/21

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/21 | 

گزارش کارگاه میدانی دره زیبای شیرز

بخش دوم
از مینی بوس پیاده می شویم و در حاشیه استخر پرورش ماهی کوله ها بسته می شود مدیر تذکرات لازم را می دهد و عنوان می کند که کوهنوردی ساده ایی خواهیم داشت لذا گروه تا حدودی می توانند به صورت باز حرکت کنند. دره زیبای شیرز محاط توسط دو دیواره فرسایش یافته اهکی است و رودخانه ایی نیز از وسط ان عبور می کند وجود درختان بلند که بیشتر بلوط هستند در دوطرف رودخانه و در دامنه ارتفاعات به زیبایی ان افزوده است. زمین شناسی دره شیرز عمدتاً از سازندهای آهکی تشکیل شده است. سازند گورپی در بخش های پایینی و سازند امیران بر روی سازند گورپی قرار دارد. سن سنگ ها مربوط به آخر دوران دوم زمین شناسی( کرتاسه بالایی) می باشد. سازند گورپی (کامپانین پیشین- پالئوسن)، سنگ پوش مخازن نفتی سروک است ). این سازند به طور غالب از شیل و سنگهای کربناتی با میان لایه های شیل ساخته شده است. سازند گورپی دارای  میان لایه های  مارن و دارای دو عضو سیمره (لوفا ، دارای نوعی دو کفه ای) و آهک امام حسن با سنگ شناسی سنگ آهک است. مرزهای زیرین و بالایی  این سازند با سازندهای ایلام  و پابده پیوسته است.سازند گورپی، در همه جا همزمان نیست. در نواحی فارس و خوزستان مرز زیرین گورپی، سانتونین و مرز بالایی آن ماستریشتین است. در لرستان، لایه زیرین به سن کامپانین و لایه بالایی  تا پالئوسن ادامه دارد. این سازند (گورپی) دارای دو عضو آهکی رسمی (امام حسن و سیمره) و یک عضو غیر رسمی (آهک منصوری) است . »عضو آهکی امام حسن« 114آهک رسی ستبرلایه، ریزدانه و خاکستری به همراه میان لایه های مارن است. به دلیل سختی بیشتر، در درون شیلهای گورپی برجستگی دارد. این عضو بیشتر در لرستان و فروافتادگی دزفول دیده شده است. »عضو آهکی سیمره« شامل سنگ آهکهای قهوه ای رنگ دارای دوکفه ای های نوع لوفا است و در مقایسه با بخش آهکی امام حسن، رخساره کم ژرفا تری دارد. از میان لایه های اهکی که گاهی به صورت پله های بلند قرار دارد و در دو طرف دره مشرف هستند عبور می کنیم گاهی راه در مسیر رودخانه است و ما باید از روی رودخانه گذر کنیم. 

AWT IMAGE

حرکت در مسیر کانال آب

AWT IMAGE

حرکت در مسیر رودخانه

AWT IMAGE

دیواره بلند

AWT IMAGE

پرورش ماهی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.174.623.fa
برگشت به اصل مطلب