انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه محقق اردبیلی
برگزاری کارگاه آموزشی GPS توسط انجمن علمی جغرافیا دانشگاه در تاریخ 28/02/1393- خبر از نسترن صفیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/4 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 برگزاری کارگاه آموزشی GPS توسط انجمن علمی جغرافیا دانشگاه در تاریخ 28/02/1393

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.169.387.fa
برگشت به اصل مطلب