انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه محقق اردبیلی
لیست مقالات ارائه شده در اولین همایش علوم جغرافیایی ایران توسط اساتید و دانشجویان گروه ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی- امید رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/31 | 

1- بازسازی تغییرات دریاچه‌ی زریبار در 10000 سال گذشته با استفاده از گرده های گیاهی و رسوب شناسی.دکتر مهران مقصودی،دکتر فریبا اسفندیاری درآباد، امید رحیمی (ارائه به صورت سخنرانی)

2-پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوری چای). دکتر موسی عابدینی ، محمد حسین فتحی، ابراهیم بهشتی جاوید(ارائه به صورت سخنرانی)

 3-بررسی و تجزیه و تحلیل سیلاب در حوضه آبریز رودخانه خیاوچای.دکتر فریبا اسفندیاری درآباد، زهرا صمدی(ارائه به صورت پوستری)

 4-ارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی مطالعه موردی: شهرستان نیر با استفاده از مدل پرالونگ. دکتر فریبا اسفندیاری درآباد، الهامه عبادی، علی دهقان(ارائه به صورت پوستری)

 5-پایش و تهیه نقشه پوشش اراضی پلایای کاشان با استفاده از داده های ماهواره ای.دکتر فریبا اسفندیاری درآباد، نادر سرمستی، ابراهیم بهشتی جاوید(ارائه به صورت پوستری)

 6-ارزیابی کارایی تکنیک سنجش از دور در پایش دریاچه نمکی پلایای کاشان.دکتر فریبا اسفندیاری درآباد، نادر سرمستی، ابراهیم بهشتی جاوید، دکتر سید کاظم علوی پناه(ارائه به صورت پوستری)

 7- کاربرد فناوری GISدر پهنه بندی و برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز دهکده سفید.دکتر موسی عابدینی ، محمد حسین فتحی فاطمه سوزنده پور، میر کامل حسینی(ارائه به صورت پوستری)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.169.385.fa
برگشت به اصل مطلب