انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
تابع الحاقی رسم منحنی هیپسومتری در محیط ARC GIS ، خبر: اندریانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/23 | 
  تابع الحاقی CalHypso_ArcGIS  
این تابع برای ترسیم منحنی هیپسومتری مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که با لایه شیپ فایل حوضه یا زیرحوضه ها و لایه رقومی ارتفاعی (DEM)
می توان منحنی هیپسومتری حوضه و یا زیرحوضه ها را ترسیم نمود.

                                                                                                               
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.551.fa
برگشت به اصل مطلب