انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
کاربرد GPS Utility، خبر: اندریانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/12 | 
       کاربرد نرم افزار GPS Utility
برای تبدیل فرمت فایل kmz و kml به فرمت شیپ فایل می توان از نرم افزار GPS Utility استفاده کرد تا بدین طریق لایه برداشت شده از گوگل ارث را به فرمت قابل قبول
 نرم افزار ARC GIS تبدیل نمود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.523.fa
برگشت به اصل مطلب