انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
لیستی از مهمترین کتابهای ژئومورفولوژیکی به زبان انگلیسی خبر : مسعود رحیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/8 | 
لیستی از مهمترین کتابهای ژئومورفولوژیکی به زبان انگلیسی که می توان از سایت زیر دانلود کرد:
 http://libgen.org/search.php?req=geomorphology&open=0&view=simple&column=def


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.449.fa
برگشت به اصل مطلب