انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز خبر : مسعود رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/26 | 
گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز ابتدا به همت اساتید برجسته ژئومورفولوژی ایران دکتر عبدالحمید رجایی و دکتر مقصود خیام پایه گذاری شد و اکنون دارای 8 عضو هیئت علمی می باشد. دکتر محمد حسین رضایی مقدم ، دکتر شهرام روستایی و دکتر مریم خطیبی با مرتبه استادی، دکتر معصومه رجبی ، دکتر داود مختاری و دکتر فریبا کرمی با مرتبه دانشیاری و نیز دکتر محمدرضا نیکجو و دکتر اسداله حجازی با مرتبه استادیاری در این دانشگاه مشغول فعالیت می باشند.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.384.fa
برگشت به اصل مطلب