انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
همایش یک روزه احیای دریاچه ارومیه مورخ 93/2/1 خبر: مسعود رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/26 | 
همایش یک روزه احیای دریاچه ارومیه در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد. در این همایش تعداد زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز حضور داشت ریاست محترم دانشگاه تبریز جناب آقای دکتر پور محمدی و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی از جمله دکتر محمدحسین رضائی مقدم ، دکتر بهروز ساری صراف و دکتر داود مختاری در این همایش حضور داشتند که طبق برنامه به بیان نظرات خود پرداختند. در این همایش موضوع ایجاد مرکز تحقیقات پایش دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز از طرف دکتر محمد حسین رضائی مقدم رئیس دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز مطرح گردید و مقرر شد موضوع با همکاری متخصصان سایر دانشگاه های اطراف دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز پی گیری و اجرائی شود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.382.fa
برگشت به اصل مطلب