انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
شماره جدید مجله علمی پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید. خبر از خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/27 | 
 

شماره جدید مجله علمی پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید.

تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران حسن لشکری ; علی اکبر متکان ; حسین عساکره ; یونس خسروی

جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها (مطالعه موردی: دهستان شیزر، شهرستان هرسین) آئیژ عزمی ; فرزاد میرزایی قلعه ; سباء درویشی
تحلیل آماری ـ همدیدی امواج گرمایی بالای 40 درجه سلسیوس در غرب ایران  فیروز مجرد ; جعفر معصوم پور ; طیبه رستمی
واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی  مصطفی کرم پور ; بهروز نصیری ; زهره مریانجی ; پارسا غلامی ; خدیجه مرادی ; سعید بساطی
تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی  طاهر صفرراد ; قاسم عزیزی ; حسین محمدی ; حسنعلی فرجی سبکبار
واکاوی بسامد رخداد رودبادها هنگام بارش‌های سیل‌آسای استان کردستان   محمد دارند
تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی توفان‌های تندری در ایستگاه‌های هواشناسی همدان  فخرالدین ایران پور ; حجت اله یزدان پناه ; علی حنفی

واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب مجید رضائی بنفشه ; محمد سعید نجفی ; حبیبه نقی زاده ; شعیب آب خرابات

لینک ورود به مجله  http://geoeh.um.ac.ir/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.585.fa
برگشت به اصل مطلب