انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
باداب سورت یک ژئومورفوسایت قابل توجه در مسیر کیاسر به دامغان/خرداد93/عکاس:مهندس رکنی از دانشجویان دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/25 | 
AWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.404.fa
برگشت به اصل مطلب