انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه مازندران
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/17 | 

گروه جغرافیای دانشگاه مازندران از سال 1379 فعالیت خود را در گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شروع نموده و گرایش‌های مرتبط با جغرافیای طبیعی از سال 1390 فعالیت خود را آغاز نموده‌اند. هم‌اکنون در گرایش‌های مرتبط با ژئومورفولوژی مانند هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی و مخاطرات طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت می‌نماید. مشخصات اعضای هیأت علمی ژئومورفولوژی این دانشگاه در جدول زیر آمده است.

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

شماره تماس

ایمیل

 عیسی جوکار سرهنگی

دانشیار

09111177998

e.jokar@umz.ac.ir

رضا اسماعیلی

 

دانشیار

09111208225

r.esmaili@umz.ac.ir

قاسم لرستانی

استادیار

09113258651

gh.lorestani@umz.ac.ir

  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.166.343.fa
برگشت به اصل مطلب