انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
بازدید علمی دانشجویان سال اول کارشناسی درس مبانی ژئومورفولوژی با دکتر یمانی به جاده هراز (خبر از کوشا گلکار)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/11 | 

AWT IMAGE

عکس از خانم غزاله پولادی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.395.fa
برگشت به اصل مطلب