انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
سفر علمی درس هیدروژئومورفولوژی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با دکتر محمد خان به قشم خبر از کوشا گلکار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/16 | 

سفر علمی درس هیدروژئومورفولوژی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با سرکار خانم دکتر محمدخان( خبر از کوشا گلکار)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.354.fa
برگشت به اصل مطلب