انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
سفر علمی سه روزه دانشجویان دکتری ژئومورفولوژی به شمال (مسیر گرمسار-شاهکوه) با همراهی دکتر یمانی و دکتر عبداللهی -خبر از خان بابایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/15 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.299.fa
برگشت به اصل مطلب