انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
بازدید علمی دانشجویان ورودی 90 مقطع کارشناسی درس مناطق خشک، خبر از کوشا گلکار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/21 | 
   بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ورودی 90 ژئومورفولوژی از منطقه بند ریگ کاشان و مرنجاب،
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.292.fa
برگشت به اصل مطلب