انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره سی و چهارم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر ار رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 

شماره سی و چهارم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین
تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمون‌های من-کندال و شیب تخمین سن http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13986
ژئومورفولوژی فرهنگی: نقش ژئوسایت‌های کارستی در باورها و فولکلور (مطالعه موردی، استان زنجان) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/21297
تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلانشهرها (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تهران) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/19421
اثرات نامطلوب برداشت شن و ماسه بر سیستم رودخانه‌ای، مطالعه موردی: رودخانه شیرود تنکابن (استان مازندران) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/21257
تأثیر گنبد نمکی جهانی بر کیفیت منابع آبی مجاور، فیروزآباد فارس http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/7462
واکاوی ریزساختار در برآورد شرایط دگرریختی گرانیتوئید بی‌بی مریم، شمال پهنه‌ی جوش خورده‌ی سیستان، خاور ایران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/23922
مطالعه افق‌های مهره‌داران و سخت پوستان سازند پابده در ناحیه کوهرنگ شهرکرد، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/16698
فرآیندهای دیاژنتیکی و ژئوشیمی عنصری سازند روته در برش‌های خور، سنگسر (دامنه‌ی جنوبی البرز مرکزی) و مکارود (دامنه‌ی شمالی البرز مرکزی) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/14058
مدل رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند سفید‌کوه (اسکیتین پسین) واقع در پنجره تکتونیکی آق‌دربند، شمال شرق ایران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/9897
بررسی مهم‌ترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقهبندی واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/14769
جهت ورود به سایت نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنید http://esrj.sbu.ac.ir/
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.816.fa
برگشت به اصل مطلب