انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره سی و سوم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر ار رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/27 | 
شماره سی و سوم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین
پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه‌خشک http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/17895
کمی‌سازی عدم قطعیت سهم منابع رسوب تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از روش انگشت‌نگاری مونت‌کارلو (مطالعه موردی: تپه‌های ماسه‌ای جازموریان، جنوب استان کرمان) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/20733
طبقه‌بندی ناهمواری ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و بررسی ارتباط بین ناهمواری‌ها و سازند‌های زمین‌شناسی (بررسی موردی: زیر حوضه بیرانشهر) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/10853
موازنه‌گرایی در سیاست‌های ژئوپلیتیکی هند (با تأکید بر نقش و جایگاه بندر‌ چابهار ایران) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/15494
تأثیر تکتونیک در شکل‌گیری مخروط افکنه‌ها و تحلیل پدوژئومورفیک آنها (مطالعه موردی: هشتگرد-کردان، استان البرز) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/10911
نقش اختلاط ماگمایی و مولفه‌های پوسته‌ای در تکوین سنگ‌های آتشفشانی ائوسن در محدوده شمال برزابیل، جنوب خاوری کوه‌های طارم http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/10913
پترولوژی و ژئوشیمی گنبد آتشفشانی ایوب انصار، جنوب خاور تکاب http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/6962
بررسی بافت میکرایت و رابطه آن با گسترش ریزتخلخل‌ها و تغییرات کیفیت مخزنی، سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13499
به کار‌گیری روش‌های مختلف پردازش تصاویر ماهواره‌ای به منظور شناسایی و تفکیک بخش‌های دگرسانی منطقه خونی و کالکافی (استان اصفهان) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13948
تحلیل دگرریختی و بررسی سبک چین‌خوردگی در تاقدیس‌های مارون و کوپال بر پایه داده‌های لرزه‌ای بازتابی، جنوب فروبار دزفول http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/14104
جهت ورود به سایت نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنید http://esrj.sbu.ac.ir/
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.815.fa
برگشت به اصل مطلب