انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
چاپ کتاب جدید در دانشگاه شهید بهشتی.تاریخ خبر:5خرداد1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/5 | 

چاپ کتاب روش های کاربردی در پژوهش علمی

تالیف دکتر کاظم نصرتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

(علاقمندان برای تهیه کتاب می توانند به دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و یا جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه نمایند)

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.391.fa
برگشت به اصل مطلب