انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
سخنرانی روش های بازسازی آب و هوای دیرینه،خبر از زهرا رنجبر،19 اردیبهشت 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/19 | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.160.550.fa
برگشت به اصل مطلب