انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
کارگاه پژوهش میدانی از سازندهای دوران های زمین شناسی جاده هراز در تاریخ 93/8/20، خبر از زهرا رنجبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/23 | 
کارگاه پژوهش میدانی از سازندهای دوران های زمین شناسی جاده هراز AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.160.484.fa
برگشت به اصل مطلب